Church and the Monastery of Saint Onuphrius


Ukraine, Lviv oblast, Lviv, str. Bogdana Hmelnytskogo, 36New Year in Lviv — 2018