Ukraine, Lviv oblast, Lviv, Nalyvajka 16New Year in Lviv — 2018